Kopia av Service Academy Logga

affärsmannaskap

Affärsmannaskap innefattar allt från ekonomi, rekrytering, presentationsteknik och mötesteknik. Det är med andra ord själva grunden till framgång för ditt företag.

Målsättningen med våra utbildningar i affärsmannaskap är att deltagarna ska bli mer professionella som företagsledare och styrelse samt skapa lönsamma företag med ökat resultat och tillväxt.  


 

Visste du att...
...bästa sättet att öka prestationen och resultaten i din verksamhet är att utbilda och utveckla medarbetare och chefer.

...vi skräddarsyr och anpassar varje utbildning utifrån just dina utmaningar, behov och mål.

Mötesteknik

Ett möte bör alltid leda till ett resultat, därför behöver du kunna leda dina möten strukturerat och med ett tydligt mål. Denna utbildning ger dig verktyg för att kunna göra just det.

Delar av Innehållet:

 • Generella regler för ett effektivt möte
 • Grunder för möten och mötesdeltagare
 • Kallese, agenda och protokoll
 • Hur skapar jag delaktighet hos mötesdeltagarna?
 • Hur tar jag initiativ i mötet?

Servicekultur

Vad betyder service och servicekultur? Vilket beteende vill ni ha inom företaget?
Om inte cheferna kan svara på dessa frågor – vem kan då göra det? En servicekultur bygger på att alla medarbetare har en gemensam syn på vad som är service och vad det innebär för kundmötet. För att utveckla en servicekultur krävs det först och främst att chefer kan beskriva vilket beteende och förhållningssätt som gäller i kundmötet.

Därefter måste chefen påbörja och driva utvecklingen av servicekulturen. Chefens roll i processen är avgörande. Den här utbildningen ger dig verktyg och metoder som krävs för att lyckas. 

 • Vad är företagets övergripande uppdrag och vilken är visionen
 • Vad är service och servicekultur
 • Vilken attityd och vilket beteende krävs för god service
 • Grundläggande plattform för att utveckla en servicekultur
 • Chefens roll vid övergripande företagsinsatser
 • Spelregler – tydliga och uttalade spelregler för god service
 • Förhållningssätt – vilka förväntningar har kunden på service
 • Strategi för hur man genomför övergripande företagsinsatser
 • Arbetsmetodik – hur organiserar och arbetar man långsiktigt
 • Verktyg och metoder för att lyckas med en långsiktig utveckling
 • Motivation och behov – hur skapa motivation och engagemang effektivt
 • Fördjupning i beteendevetenskap och mänskligt beteende vid förändringar 

Presentationsteknik

Att ha förmågan att presentera en idé eller göra en dragning tydlig inför åhörare kan vara helt avgörande för om du ska uppfattas som trovärdig. I denna utbildning fokuserar vi på att utveckla din förmåga att framföra budskap på ett övertygande och trovärdigt sätt.

Innehåll
 •   Framgångsrik  kommunikation
 •   Grunder presentationsteknik
 •   Olika reaktionsmönster hos åhörare vid både positiv och negativ konfrontering
 •   Hantera invändningar och synpunkter konstruktivt
 •   Hur hanterar jag min nervositet
 •   Olika personlighetstyper och hur du hanterar dessa
 •   Hantera svåra situationer och svåra åhörare på ett konstruktivt sätt
 •   Samtalsstrategier
 •   Krav på talare och presentatörer – vilka förväntningar finns hos en publik
 •   Metoder för planering, förberedelser och upplägg av presentationer
 •   Hur nyttja manus och bilder som stöd och verktyg
 •   Hjälpmedel för presentation – välj rätt hjälpmedel för att få största effekt
 •   Grunder i pedagogik
 •   Vad påverkar åhörarens intresse
 •   Hur undvika de vanligaste fallgroparna vid muntliga presentationer
 •   Skapa kontakt och aktivera åhörarna på ett inspirerande sätt
 •   Vad påverkar åhörarens intresse 
 •   Egna presentationer med personlig återkoppling
Profilhjulet

Personlighetsanalys

Mål

 • Att få insikt om dig själv och att kunna identifiera ditt eget sätt att arbeta
 • Tydligare se olika personers beteenden så att du blir medveten om deras individuella styrkor och svagheter
 • Att skapa förståelse för varför det kan uppstå kommunikationsproblem mellan människor
 • Att finna vägen för hur du ska kunna utveckla ditt beteende och dina relationer till andra
 • Att visa hur man genom att blanda olika beteendetyper kan förbättra samarbete och laganda, förbättra kundkontakter och utveckla ledarskapet

Så blir du en attraktiv arbetsgivare

Att kunna attrahera rätt medarbetare är en av de absolut viktigaste frågorna för företag i dag. Men hur vet man vad som gör företaget attraktivt? Och hur behåller och utvecklar vi medarbetarna så att dom väljer att stanna i vårt företag – och blir företagets ambassadörer?

Innehåll

 • Hur blir jag en attraktiv arbetsgivare  
 • Mtt ansvar som arbetsgivare
 • Vad är företagets övergripande uppdrag och vad är visionen                
 • Vad är service och servicekultur        
 • Attrahera
 • Rekrytera
 • Introducera 
 • Utveckla och behålla
 • Exit
 • Utveckling genom konstruktiv feedback         
 • Verktyg och metoder för att lyckas med långsiktig utveckling
 • Träning med personlig återkoppling

Train the trainer

Har ni egna medarbetare som skulle vara lämpade att sköta utbildningen och utvecklingen internt? Då kan vi hjälpa dem att lyckas!

Genom en så kallad "Train the Trainer"ger vi dessa personer en  utbildning i kommunikation, pedagogik och presentationsteknik för just den utbilning de sedan ska genomföra i företaget.

Vi utbildar "block för block"och ger tips och råd för hur dessa ska genomföras för att få bästa resultat. Varje "block" ska sedan godkänt av oss genom en "uppkörning" –  allt för att säkerställa en hög kvalité.