Kopia av Service Academy Logga

SERVICE

Vad är service för dig? Vilket bemötande krävs för att ge god service? Hur bygger man en stark servicekultur på sitt företag och hur får man med sig alla på tåget?                           

7 av 10 kunder byter leverantör pga dåligt bemötande eller för att någon annan är bättre!
 Vi är övertygade om att det handlar om tydlighet. Alla medarbetare ska veta vad som förväntas av dem och att det finns en gemensam värdegrund där det beskrivs hur ett möte med en kund, gäst, klient, resenär eller patient förväntas går till. 
Medarbetarnas attityd i kundmötet kan vara avgörande för ditt företags framgång.

Vågar du chansa?
Du får oftast bara en chans. Därför behövs en tydlig serviceplan!

Visste du att...
...bästa sättet att öka prestationen och resultaten i din verksamhet är att utbilda och utveckla medarbetare och chefer.

...vi skräddarsyr och anpassar varje utbildning utifrån just dina utmaningar, behov och mål.

Framgångsrik kommunikation

All kommunikation skapar en känsla.

Konsten att på ett trovärdigt sätt nå ut med din  kommunikation kräver både kunskap och praktisk förmåga. En förutsättning för att lyckas med att utveckla ett bra samarbete är att motparten upplever dig som trovärdig.

En bra dialog handlar till stor del om att bygga förtroende genom att möta dina kollegor och kunder med förtroende och respekt. Din kommunikation, personliga inställning och din förmåga att styra dialogen är avgörande faktorer för att lyckas.

Kommunikation anses viktigare än någonsin av såväl chefer som medarbetare.

Skapa en servicekultur

Vad betyder service och servicekultur? Vilket beteende vill ni ha inom företaget?
Om inte cheferna kan svara på dessa frågor – vem kan då göra det? En servicekultur bygger på att alla medarbetare har en gemensam syn på vad som är service och vad det innebär för kundmötet. För att utveckla en servicekultur krävs det först och främst att chefer kan beskriva vilket beteende och förhållningssätt som gäller i kundmötet. Det är att beskriva kulturen.

Därefter måste chefen påbörja och driva utvecklingen av servicekulturen. Chefens roll i processen är avgörande. Den här utbildningen ger de verktyg och metoder som krävs för att lyckas. 

 • Vad är företagets övergripande uppdrag och vilken är visionen
 • Vad är service och servicekultur
 • Vilken attityd och vilket beteende krävs för god service
 • Grundläggande plattform för att utveckla en servicekultur
 • Chefens roll vid övergripande företagsinsatser
 • Värderingar och principer – vad styr utvecklingen mot en servicekultur
 • Spelregler – tydliga och uttalade spelregler för god service
 • Förhållningssätt – vilka förväntningar har kunden på service
 • Strategi för hur man genomför övergripande företagsinsatser
 • Arbetsmetodik – hur organiserar och arbetar man långsiktigt
 • Verktyg och metoder för att lyckas med en långsiktig utveckling
 • Motivation och behov – hur skapa motivation och engagemang effektivt
 • Fördjupning i beteendevetenskap och mänskligt beteende vid förändringar 
 • Träning med personlig återkoppling

Service som konkurrensmedel

Alla vi som möter kunder, patienter, gäster, resenärer och klienter fungerar som budbärare av vårt bolags varumärke. Vårt val av attityd till varandra och kunden kan leda till fantastisk framgång – eller fullständigt förstöra affärerna!
Därför är medarbetarnas insatser i mötet både internt och externt avgörande för hur företaget uppfattas av kunderna och medarbetarna.

Att vara professionell i varje kundkontakt och ge god service i varje kundsituation är en avgörande konkurrensfördel. Bra service handlar till stor del om att bygga förtroende genom att möta kunder med förtroende och respekt. Då kan vi behålla, vårda och utveckla både relationer och affärer med kunderna. 

På den här kursen får du lära dig hur du skapar nöjda kunder för bättre resultat och ökad konkurrenskraft.

 • Vad är service och servicekultur
 • Företagets värdegrund 
 • Från ofta bra till alltid bäst – hur får vi lojala stamkunder
 •  Så skapar du en tydlig serviceplan 
 •  Omsorgsförsäljning mot ökat resultat
 •  Medarbetarnas attityd i kundmötet 
 •  Framgångsfaktorer för professionella kundmöten
 •  Framgångsrik kommunikation
 •  Serviceplan – en process till excellent service 
 •  Kundpsykologi
 •  Hur bemöter jag kundklagomål på ett professionellt sätt
 •  Gör dina kunder till ambassadörer för ditt varumärke
 • Vilka krav och förväntningar har kunden på mig och företagets service    
 • Träning med personlig återkoppling 
 • Handlingsplan – hur implementerar jag verktygen i det dagliga arbetet för bestående effekt och resultat